Studijní programy

Ve všech našich studijních bakalářských programech nejprve získáte znalosti ze základních technických předmětů.  Dle vašeho zaměření se pak budete dále specializovat na oblast materiálů, technologie, řízení výroby, konstrukce nebo energetiky.

V magisterském navazujícím studiu můžete pokračovat ve stejném zaměření, nebo si zvolit jiný námi nabízený studijní program. Koncipujeme naše studijní programy tak, abyste si mohli sami zvolit část předmětů a abyste se tak mohli důkladněji vzdělávat v tom, co pokládáte za důležité pro vaši další kariéru. Velký důraz klademe na praktické stáže ve firmách, ve kterých můžete kromě velmi důležité praxe získat také náměty pro vaše závěrečné práce. 

Energetika

energetika_thumbnail_359x200.psd

Význam tohoto odvětví, které má v  Ústeckém kraji tradičně dlouhou  historii,  roste  v  kontextu  energetické  transformace spojené s nízkoemisní výrobou energie. V regionu, ale i celé ČR, významně  roste  poptávka  po  absolventech  i  možnosti  jejich uplatnění v nových energeticky orientovaných projektech.

Předměty programu Energetika nabízejí vzdělávání v oblastech:

 • konstrukce strojů a zařízení v energetice a teplárenství
 • obnovitelné zdroje energie
 • teorie a aplikace v oblasti silnoproudé elektrotechniky
 • materiály v energetice
 • numerické modelování
 • moderní způsoby měření v energetice a elektrotechnice

V průběhu studia si můžete pomocí volitelných předmětů řízeně orientovat  své  vzdělání  například  do  oblasti  elektrotechniky, konstrukce  energetických  strojů,  numerického  modelování,  měřicích metod atd. Stále větší důraz je při vzdělávání kladen na praktické vzdělávání a spolupráci s praxí.

Materiály a technologie v dopravě

materialy_thumbnail_359x200

Cílem studia je získání teoretických a praktických dovedností a znalostí zejména ve výrobně technologických, technických a materiálových předmětech. Poznatky získané studiem tohoto oboru vám umožní navrhovat materiál a výrobní technologie, určit efektivní způsoby a postupy výroby, hodnotit, zlepšovat a projektovat výrobní procesy v automobilovém průmyslu apod.

Předměty programu Materiály a technologie v dopravě nabízejí vzdělávání v oblastech:

 • CAD/CAM systémy
 • výrobní procesy
 • materiály a technologie v dopravě
 • optimalizace výrobních procesů
 • metrologie a řízení jakosti

Po absolvování tohoto programu najdete uplatnění především jako pracovníci ve firmách orientovaných na automobilový a dopravní průmysl, které jsou charakteristické pro Ústecký a Karlovarský kraj.

Konstrukce strojů a zařízení

konstrukce_thumbnail_359x200

Bakalářský studijní program je navržen tak, abyste studiem získali teoretické i praktické znalosti v oblasti konstrukce strojů a zařízení. Seznámíte se také se základními postupy ve vývoji, stavbě a provozu zařízení  v širokém spektru odvětví: automobilovém, chemickém, zpracovatelském průmyslu aj.

Předměty programu Konstrukce strojů a zařízení nabízejí vzdělávání v oblastech:

 • konstrukční postupy a výpočty, mechanika
 • automatizace a robotika
 • hydraulické stroje a dopravní zařízení
 • kompresory a chlazení
 • aditivní technologie a prototyping
 • numerické modelování

Po absolvování získáte uplatnění nejen v oblasti strojírenství, ale ve všech průmyslových podnicích, kde jsou stroje používány a provozovány, tj. ve výrobních podnicích, stavebnictví, energetice atd. Přijímací řízení do nového navazujícího magisterského programu Inženýrská mechanika a automatizace bude otevřeno od 4. 3. 2021.

Řízení výroby

vyroba_thumbnail_359x200

Výuka v bakalářském (Řízení výroby) i navazujícím magisterském studijním programu (Produktové inženýrství) je koncipována tak, aby vás připravila pro řídicí funkce v přípravě výroby i výrobě samotné.  Získáte všestranné vzdělání v oblasti strojů a částí strojů, mechaniky, elektrotechniky, výrobních procesů, technologie a získají znalosti například i z programování výrobních strojů a principů řízení pracovních týmů.

Předměty programů nabízejí vzdělávání v oblastech:

 • základů řízení výroby a podniku a částí strojů
 • výroby a zpracování materiálů v průmyslových podnicích
 • organizaci a řízení výroby
 • tvorbu technologických postupů
 • použití a zpracování kovových materiálů 
 • řízení podniku

Po dokončení studia se můžete uplatnit například jako technologové, řídící pracovníci a projektoví manažeři v mnoha podnicích z průmyslové sféry nejen v ústeckém regionu.

Řízení jakosti

jakost_thumbnail_359x200

Řízení jakosti je náš zcela nový bakalářský studijní program, přijímací řízení bude otevřeno od 4. 3. 2021. Tento program je zaměřen na oblast řízení jakosti v organizacích z pohledu procesního řízení. Naučíte se posoudit všechny procesy a procedury vyžadované pro plánování a řízení jakosti, získáte vědomosti o metrologii, zkušebnictví, kontrolních metodách, ekonomice o samotném řízení jakosti procesu a osobním řízením jakosti.

Předměty programu nabízejí vzdělávání v oblastech:

 • Řízení procesů, metrologie
 • Metody a nástroje řízení kvality v organizacích
 • Certifikace, audity
 • Ekonomika výroby
 • Výrobní procesy a zařízení

Program vás připraví na zaměstnání v celém spektru pozic metrologů, interních auditorů, nebo například v oblastech zavádění systémů kvality a jejich zlepšování.

Scroll to Top