Laboratoře FSI

S našimi laboratořemi se potkáte v průběhu celého studia, budete zde absolvovat praktická cvičení nebo budete moci využít vybavení laboratoří například pro řešení svých závěrečných studentských prací. V průběhu studia tak můžete získat zkušenosti s přístroji a metodami, které se běžně využívají v technické praxi. Ve vyšších ročnících se seznámíte se špičkovým vybavením a prohloubíte tak vaši specializaci. Pokud vás experimentální činnosti baví, rádi vás uvítáme v laboratořích i nad rámec výuky. Studenti s námi například rádi spolupracují  v Centru virtuálního prototypování a aditivních technologií nebo v laboratořích materiálů a technologie.

Laboratoře energetiky

V laboratořích elektrotechniky se provádí měření aktivních veličin elektrických obvodů, měření pasivních parametrů elektrických součástek a částí elektrotechnických zařízení. Provádí se zde základní a pokročilá měření na elektrických strojích a přístrojích, kterými se analyzují jejich parametry a provozní vlastnosti. Dále se zde analyzuje spotřeba a kvalita odebírané elektrické energie elektrotechnickými zařízeními běžného užití a zařízeními využívaných v průmyslových provozech.   

V laboratořích mechaniky tekutin a termodynamiky se seznámíte s úlohami z oblasti proudění a přenosu tepla. Vyzkoušíte si různé měřicí metody od nejrozšířenějších metod měření termodynamických veličin, které jsou v energetice  nástrojem analýzy systémů a procesů, až po ty sofistikovanější jako je termografie nebo optické anemometrické metody (PIV – Particle Image Velocimetry). Budete se zde věnovat experimentům například z aerodynamiky, hydromechaniky nebo přenosu tepla.

Laboratoře materiálů

Materiálovým výzkumem se na naší fakultě zabývá hned několik laboratoří se zaměřením na analýzu struktury a vlastností materiálů. V rámci studia se seznámíte s metodami přípravy vzorků pro jejich následnou analýzu a dále se samotnými analytickými metodami pro určování jejich vlastností. V laboratoři metalografie a přípravy vzorků si osvojíte způsob přípravy metalografických výbrusů ale i jiných typů vzorků pro zkoumání jejich struktury. V rámci analýzy mikrostruktury materiálů si vyzkoušíte práci na světelných a elektronových mikroskopech a naučíte se výsledky kvalifikovaně vyhodnocovat.

Oblast zkoumání mechanických a dalších vlastností materiálů pokrývají laboratoře destruktivního zkoušení a analytických metod. Při práci v těchto laboratořích si osvojíte způsoby zkoušení materiálů v souladu s platnými normami a předpisy a budete schopni propojit informace o struktuře a charakteru materiálu s jeho výslednými vlastnostmi. V rámci práce v laboratoři přesných měření získáte znalosti a dovednosti pro analýzu povrchů a geometrických charakteristik výrobků.

Laboratoře konstrukce a mechaniky

Kromě práce s klasickými úlohami z oblasti mechaniky tuhých a poddajných těles se budete v mechanice vzdělávat i prostřednictvím numerických simulací, které vám umožní analyzovat napjatosti a deformace. V laboratořích mechaniky se také setkáte s trenažéry pro výuku automatizace. Každé takové pracoviště má v základní výbavě výukovou sadu základních pneumatických obvodů, elektropneumatických obvodů a PLC sestavu. Učit se můžete programovat i univerzální 6ti-osý robot nebo robotické rameno s ejektorovým gripperem.

V Centru virtuálního prototypování a aditivních technologií můžete využít své znalosti z konstrukce a modelování pro realizaci svých nápadů prostřednictvím technologie 3D tisku. Disponujeme širokým spektrem tiskáren s různou technologií tisku (FDM, SLA, CFF - kompozitní). S možnostmi technologií 3d tisku a dalšími technikami, například pro úpravu povrchu tištěných výrobků, vás zevrubně seznámíme i v průběhu studia.

Laboratoře technologií

Problematika technologií je v rámci fakulty pokryta laboratoří teplených procesů a laboratoří obrábění. V rámci studia si sami vyzkoušíte technologii odlévání do nejrůznějších typů kovových i nekovových licích forem. V rámci experimentů a laboratorních cvičení z oblasti slévárenství pochopíte spojitost mezi chemickým složením, použitou technologií lití a výslednými vlastnostmi a charakterem odlitku. Dále se v rámci technologie tepelného zpracování seznámíte a sami si vyzkoušíte postupy tepelného zpracování kovových materiálů v podobě kalení, popouštění, vytvrzování a dalších.

S technologiemi obrábění přijdete do styku v několika předmětech, kdy si v rámci výuky vyzkoušíte práci na programovatelných i univerzálních obráběcích strojích. Proces obrábění budete v rámci výuky zkoumat z řady různých pohledů a hledisek prostřednictvím analýz opotřebení obráběcích nástrojů, charakteru obrobené plochy, ale i samotných dějů probíhajících v rámci této technologie. Náplň výzkumu ale i závěrečných prací je zaměřena na oblast obrábění hliníkových slitin používaných v automobilovém průmyslu, ale i těžkoobrobitelných materiálů jako jsou kalené oceli, titanové a niklové slitiny.

Scroll to Top